top of page

ישיבת הקיץ צעירי השלוחים

ישיבת הקיץ נפתחה לראשונה בקיץ תשע"ו מתוך מטרה לתת מענה לתלמידי התמימים דוברי העברית מרחבי אירופה הלומדים ברחבי הארץ והעולם וחפצים לזכות במסגרת קיצית-חסידית במהלך חופשת 'בין הזמנים'. הישיבה נפתחה ביוזמתם של התלמידים השלוחים מתומכי תמימים ליובאוויטש, קרית גת ופועלת מאז ועד היום בהנהלת השליח הרב שמחה בירנהאק.


"חסידים איין משפחה", וכבר נודעה הישיבה באווירה המיוחדת והמשפחתית השוררת בה, וביחס הפרטי והאישי אליו זוכה כל אחד ואחד מתלמידי התמימים הנמנה על חייליה.

ה'ישיבת קיץ' מנוהלת בתיאום ובשיתוף פעולה עם הנהלת תות״ל באנטוורפן בראשות הרב מנחם מענדל טברדוביץ, וכן עם הנהלת תות״ל בדנייפר בראשות הרב אליהו חפר וכן עם הנהלת תות״ל וינה בראשות הרב חיים פילדסטיל שעזר רבות לאפשר את קיום הישיבת קיץ ואף ישהה יחד עם הבחורים בקמפוס וילווה את התמימים בסדרי הלימוד


השנה תתקיים הישיבת-קיץ בקמפוס המפואר "schloss" ליד וינה, אוסטריה ובו תנאי נופש משובחים.


צוות המדריכים נבחר בקפידה וההנהלה לא חוסכת מאומה לרווחת ודאגת צריכהם הגשמיים והרוחניים של באי הישיבה לנח"ר כ"ק אדמו"ר זי"ע.

bottom of page