top of page

ישיבת הקיץ צעירי השלוחים

ישיבת הקיץ נפתחה לראשונה בקיץ תשע"ו מתוך מטרה לתת מענה לתלמידי התמימים דוברי העברית מרחבי אירופה הלומדים ברחבי הארץ והעולם וחפצים לזכות במסגרת קיצית-חסידית במהלך חופשת 'בין הזמנים'. הישיבה נפתחה ביוזמתם של התלמידים השלוחים מתומכי תמימים ליובאוויטש, קרית גת.


"חסידים איין משפחה", וכבר נודעה הישיבה באווירה המיוחדת והמשפחתית השוררת בה, וביחס הפרטי והאישי אליו זוכה כל אחד ואחד מתלמידי התמימים הנמנה על חייליה.
הישיבת קיץ מתקיימת בהכוונת ובסיוע הנהלת ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש אנטוורפן, בראשות ראש הישיבה הרה"ח הרב מענדל טברדוביץ'.


השנה תתקיים הישיבת-קיץ בקמפוס המפואר "בית מנחם" ליון צרפת ובו תנאי נופש משובחים, תחת הנהלת ובעזרתו האדיבה של השליח הרה"ח הרב שמואל גורביץ.


צוות המדריכים נבחר בקפידה וההנהלה לא חוסכת מאומה לרווחת ודאגת צריכהם הגשמיים והרוחניים של באי הישיבה לנח"ר כ"ק אדמו"ר זי"ע.

bottom of page